Hoorzitting externe bezwaarcommissie

Woensdag 4 juli was er een hoorzitting van de externe bezwaarcommissie van de gemeente, waarin de twee bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor ons pilot project werden behandeld. Marja, Marloes, Lan en Marjolein waren aanwezig en Marjolein heeft een verklaring afgegeven.

De twee bezwaren tegen het pilot project Tiny House Alkmaar zijn afkomstig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en stichting behoud de GAS!Fabriek. Beiden zijn van mening dat het vergunde project in strijd is met het criterium van een goede ruimtelijke ordening en dat er geen sprake is van een aanvaardbaar woonklimaat op de locatie waar wij wonen. HHNK meent dat er sprake kan zijn van geluidshinder en geuroverlast, de Gasfabriek is van mening dat de in hun ogen te geringe afstand van de Tiny Houses tot het pand van de stichting leidt tot een onaanvaardbare beperking van de bedrijfsactiviteiten van de stichting. Dat is het in een notendop. De gemeente Alkmaar staat gelukkig achter ons project en is van mening dat er wel juist gehandeld is bij het verstrekken van de omgevingsvergunning.

Alle partijen waren aanwezig bij de hoorzitting en er zijn behoorlijk wat stukken aan de commissie overhandigd. De commissie brengt na de zomer, naar verwacht eind augustus, een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. We willen niet online inhoudelijk ingaan op wat er allemaal gezegd is, dat lijkt ons niet netjes. Wel willen we een gedeelte van de verklaring van Marjolein met jullie delen:

Mijn naam is Marjolein Jonker. Ik ben de initiatiefnemer van het project Tiny House Alkmaar, voorzitter van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar en de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het pilot project aan de Helderseweg 28. Ik woon sinds eind mei 2016 in mijn eigen, zelfvoorzienende Tiny House zonder nutsvoorzieningen op het terrein, met heel veel plezier.

De Tiny House beweging is in krap drie jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Nederland, met tienduizenden volgers. Mensen die dolgraag in een Tiny House zouden willen wonen. Als oprichter en projectleider van de landelijk stichting Tiny House Nederland zie ik de enorme behoefte aan kleinschalig, ecologisch, betaalbaar en eenvoudig wonen. Daarvoor zijn plekken nodig waar je legaal in zo’n huisje mag wonen. Omdat het hier om een nieuwe woonvorm gaat wordt vaak gekeken naar braakliggende terreinen om tijdelijke pilot projecten uit te voeren. Deze projecten zijn enorm belangrijk om ervaring op te doen met Tiny Housing, zodat meer tijdelijke en permanente projecten kunnen worden gerealiseerd.

Ons project in Alkmaar is zo’n pilot project. Het gaat om een tijdelijk, experimenteel woonproject met verplaatsbare Tiny Houses waarbij we nuttig gebruik maken van een terrein dat al jaren niet gebruikt wordt. We hebben ons als bewoners en toekomstige bewoners georganiseerd in een coöperatieve vereniging met als doel het wonen in Tiny Houses op meer plekken in Alkmaar en omgeving mogelijk te maken, omdat er een enorme behoefte aan is. Voor de plekken aan de Helderseweg alleen al hebben we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. En de vragen blijven binnenstromen. We geloven met hart en ziel in deze minimalistische en milieuvriendelijke woonvorm, die het mensen in staat stelt een leven vorm te geven dat aansluit bij hun waarden. Meer rust en vrije tijd, meer gemeenschap, een kleinere ecologische voetafdruk, de vrijheid om je hart te volgen en leven met meer aandacht voor de natuur.

Het project aan de Helderseweg 28 is een voorbeeldproject voor heel Nederland. Hiermee willen we laten zien dat Tiny Housing een waardevolle aanvulling is voor de samenleving. We willen mensen inspireren en laten zien dat groener leven ook heel erg leuk kan zijn. We zijn dus heel erg bewust van het belang dat dit een geslaagd project wordt, de toekomst van meerdere woonplekken voor Tiny House liefhebbers in Alkmaar e.o. hangt er vanaf. Daarnaast, we weten waarvoor we kiezen door hier te gaan wonen. We kennen de beperkingen en nemen die graag voor lief.

Waar het om gaat is dit: we leveren met ons project een waardevolle bijdrage aan de samenleving. We maken nuttig gebruik van een terrein dat al jaren braak ligt en maken er tijdelijk iets moois van. We doen onderzoek, informeren geïnteresseerden met open dagen en werken samen met sociale organisaties in de gemeente. We delen de kennis die we opdoen. De tijden veranderen, er is steeds meer behoefte aan een andere manier van wonen en leven die meer in balans is. Dat is broodnodig, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze planeet. Projecten als deze die experimenteren met nieuwe innovatieve vormen van wonen en gemeenschapsvorming zijn essentieel. Op een gegeven moment moet je als organisatie een standpunt innemen. Wil je vasthouden aan het oude en je indekken voor alle risico’s? Of wil je meewerken aan een betere toekomst. De sprong nemen, met elkaar ontdekken hoe het beter kan?

We gaan gewoon door met ons project en vertrouwen op een goede uitkomst. Zodra we nieuws krijgen laten we je dat weten via onze website. Binnenkort kun je hier nieuws lezen over de bewoners van het vijfde Tiny House, die naar verwacht in november komen. Lan komt komend weekend met haar Tiny House naar Alkmaar, we hebben er allemaal enorm veel zin in. Dus, tot snel!

De rechter beslist: we mogen blijven!

Dinsdag 24 april heeft de hoorzitting in de zaak van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen de gemeente Alkmaar als verstrekker van de omgevingsvergunning voor ons Tiny House pilot project plaatsgevonden.  De uitspraak van de rechter is positief geweest voor ons project. De voorlopige voorziening is afgewezen en Marja komt zaterdag 28 april met haar Tiny House naar Alkmaar!

Naar aanleiding van de oproep in  het blog van Marjolein van 12 april om naar de hoorzitting te komen hebben zo’n 25 mensen hun steun betuigd door plaats te nemen op de toeschouwers tribune in de rechtszaal. Fantastisch! Heel hartelijk dank lieve vrienden, familie, bekenden en onbekende supporters, het heeft ons zo veel goed gedaan dat jullie er waren om ons aan te moedigen! Natuurlijk waren alle leden van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar aanwezig: Marloes, Marja, Lan en Marjolein. Als aanvrager van de omgevingsvergunning mocht Marjolein vooraan plaatsnemen en een verklaring afleggen.

Daar werd evenwel niet aan toegekomen, de rechter besliste al vrij snel dat er geen sprake was van onmiddellijk risico voor het Hoogheemraadschap en wees daarmee de aanvraag voor een voorlopige voorziening af. Het bezwaar van het Hoogheemraadschap is daarmee niet afgewezen, dat zal apart behandeld worden. Maar voor nu mogen we verder met ons pilot project Tiny House Alkmaar, wat betekent dat Marja met haar Tiny House naar Alkmaar komt zaterdag 28 april. Dan zijn we echt een Tiny village! Lan zal naar verwachting in juli of augustus met haar huisje komen en de invulling van de vijfde plek, dat houden we nog heel even spannend. We hebben zaterdag een welkomstborrel georganiseerd voor Marja en Marloes, waarbij we een bescheiden groep mensen hebben uitgenodigd die ons project steunen.

Op 5 mei houden we open huis van 13:00 tot 16:00 uur. Marjolein hield al sinds enige tijd de eerste zaterdag van de maand open huis, dat gaan we met het Tiny Village voortzetten zodat geïnteresseerden de Tiny Houses kunnen bekijken. We vertellen graag meer over de Tiny House filosofie en lifestyle die erbij hoort.

Op naar vrolijke bijeenkomsten!

Foto’s: Ronald Lammers en Monique van Orden

Op naar het gerecht

De datum voor de hoorzitting is bekend, op dinsdag 24 april om 9:15 zal het verzoek om een voorlopige voorziening van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen de omgevingsvergunning voor de Tiny House pilot aan de Helderseweg 28 worden behandeld. Dit is een openbare zitting, hierbij roepen we onze sympathisanten op om naar de zitting te komen om te laten zien dat ons project een breed draagvlak heeft. Kom je ons steunen?

Nog even in het kort: waar gaat het nu eigenlijk om?

Het terrein waar ons Tiny House pilot woonproject plaatsvindt had geen woonbestemming. De gemeente Alkmaar heeft ons dit prachtige stukje braakliggende grond voor een periode van vijf jaar gegund en daarvoor tijdelijke de bestemming omgezet naar wonen middels een omgevingsvergunning. Het terrein waar de huisjes staan, momenteel twee Tiny Houses en het worden er totaal vijf, ligt naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van de RWZI en is van mening dat de locatie niet geschikt is voor bewoning. Het valt binnen deze zogenaamde ‘geurcontour’ die men rond de zuiveringsinstallatie heeft vastgesteld en er zou ook geluidsoverlast kunnen zijn. HHNK wil het risico vermijden dat een of meerdere van de Tiny House bewoners gaat klagen over overlast, waardoor er mogelijk kostbare aanpassingen aan de RWZI gedaan zouden moeten worden. Ondanks herhaalde pogingen van de gemeente Alkmaar om een oplossing te vinden is HHNK naar de rechter gestapt om de vergunning per direct te schorsen. Schenkeveld Advocaten vertegenwoordigt de gemeente Alkmaar in deze zaak waarbij ik als aanvrager van de omgevingsvergunning aanwezig mag zijn en een verklaring mag afleggen.

Is er dan echt sprake van overlast?

Ik (Marjolein) woon al bijna twee jaar naast de RWZI, mijn Tiny House staat er het dichtst bij. De andere huisjes komen verder te staan. Ik ruik bijna nooit iets. Geluidsoverlast, daar is al helemaal geen sprake van. Het gaat om een tijdelijk, experimenteel woonproject met verplaatsbare Tiny Houses waarbij we nuttig gebruik maken van een terrein dat al jaren niet gebruikt wordt. We hebben ons als bewoners en toekomstige bewoners georganiseerd in een coöperatieve vereniging met als doel het wonen in Tiny Houses op meer plekken in Alkmaar en omgeving mogelijk te maken, omdat er een enorme behoefte aan is. Voor de plekken aan de Helderseweg alleen al hebben we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. En de vragen blijven binnenstromen. We geloven met hart en ziel in deze minimalistische en milieuvriendelijke woonvorm, die het mensen in staat stelt een leven vorm te geven dat aansluit bij hun waarden. Meer rust en vrije tijd, meer gemeenschap, een kleinere ecologische voetafdruk, de vrijheid om je hart te volgen en leven met meer aandacht voor de natuur.

Het project aan de Helderseweg 28 is een pilot, een voorbeeldproject. Hiermee willen we laten zien dat Tiny Housing een waardevolle aanvulling is voor de samenleving. We willen mensen inspireren en laten zien dat groener leven ook heel erg leuk kan zijn. We zijn dus heel erg bewust van het belang dat dit een geslaagd project wordt, de toekomst van meerdere woonplekken voor Tiny House liefhebbers in Alkmaar e.o. hangt er vanaf. Daarnaast, we weten waarvoor we kiezen door hier te gaan wonen. We kennen de beperkingen en nemen die graag voor lief. Met andere woorden, we zullen het wel uit ons hoofd laten om te gaan klagen over stankoverlast, als daar al sprake van zou zijn. We hebben in de overeenkomst met de gemeente Alkmaar verklaard dat we niet gaan klagen over overlast van de RWZI en daar ook voor getekend.

Naar de rechter

Het ligt nu bij de rechter. Ik zal uit naam van de Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar een verklaring afleggen, daarna is het afwachten. We gaan uit van een positieve uitslag en verwachten die nog voor het weekeinde van 28 en 29 april te ontvangen. Dan komt Marja met haar Tiny House naar Alkmaar, de derde bewoonster in ons project. Mits de rechter beslist dat een voorlopige voorziening niet nodig is en HHNK de bezwaarprocedure via de normale weg bij de gemeente Alkmaar moet volgen.

Oproep aan jou!

Aan al die mensen die ons een hart onder de riem willen steken, die misschien ook zelf graag in een Tiny House zouden willen wonen of alleen maar de waarde van ons project inzien, hierbij onze oproep: kom naar de hoorzitting en laat zien dat het Tiny House pilot project aan de Helderseweg 28 niet alleen maar om vijf Tiny Houses en hun bewoners gaat, maar om veel meer mensen die deze woonvorm een warm hart toedragen en er meer kansen voor willen zien ontstaan. Laat ons weten of je komt, mochten we nu met een grote groep zijn dan willen we dat vooraf even aan de rechtbank laten weten. Stuur even een berichtje aan tinyhousealkmaar@gmail.com als je van plan bent te komen, en of je iemand meeneemt. We hopen op hartverwarmende support vanuit het publiek!

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 24 april om 9:15 uur, zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Het adres van de rechtbank is: Kruseman van Eltenweg 2 te Alkmaar. Je kunt de Tiny Houses bijna zien vanuit de rechtbank, zo dichtbij is het. We hopen je daar te zien!

 

De stand van zaken

Woensdag 29 maart ontvingen we de getekende bruikleenovereenkomst voor de grond en de omgevingsvergunning die verleend is aan ons Tiny House pilot project. De volgende dag is het Tiny House van Marloes naar Alkmaar gekomen. Wat als een blijde dag begon en had moeten blijven, werd helaas overschaduwd door het bericht dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een onmiddellijke schorsing van de omgevingsvergunning heeft gevraagd aan de rechtbank. Dat heeft de rechter niet gehonoreerd omdat er geen direct risico is op ‘onomkeerbare schade’, daar de huisjes verplaatsbaar zijn.

Een uitgebreider verslag van al het gebeurde kun je op het blog van Marjolein lezen, klik op de categorie ‘Tiny House Alkmaar’ en je vindt alle relevante blogs:

Blog

Ondertussen geven we de moed niet op, Marloes is haar prachtige kofferhuisje aan het klaarmaken voor bewoning aan de binnenkant en we gaan als Wooncoöperatie door met het maken van plannen voor de inrichting van ons stukje van dit terrein dat we voor een paar jaar in bruikleen hebben gekregen van de gemeente Alkmaar. Marja moet door het gebeurde wachten met de komst van haar Tiny House tot na de uitspraak van de rechter, als die positief uitpakt natuurlijk. Die wordt binnen drie weken verwacht en we gaan uit van het positieve. We houden je op de hoogte!